PHIẾU THÔNG TIN SINH VIÊN

(Đính kèm hồ sơ sinh viên)

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên:*

Số giấy gọi:*

2. Giới tính:*

Số báo danh:*

Hệ:*

3. Dân tộc:*

Ngành ĐKDT:*

4. Tôn giáo:*

Chuyên ngành ĐKDT:*

5. Số CMND:*

Mã sinh viên:*

* Ngày cấp: *

Lớp hành chính:*

* Nơi cấp: *

Chuyên ngành học:*

6. Ngày sinh:*

Hình thức đào tạo:*

* Ngày sinh bằng chữ:*

7. Nơi sinh:*

8. Nơi đăng kí hộ HKTT:*

9. Chỗ ở hiện nay:*

10. Đối tượng chính sách:

11. Điện thoại và Email thường xuyên sử dụng:

a. Di động:*

b. Cố định:

c. Email:*

d. Email khác:

B. THÔNG TIN GIA ĐÌNH

1. Họ và tên bố:*

Năm sinh:*

2. Nghề nghiệp:*

3. HKTT Bố:*

4. Điện thoại liên hệ:*

5. Họ và tên mẹ:*

Năm sinh:*

6. Nghề nghiệp:*

7. HKTT Mẹ:*

8. Điện thoại liên hệ:*

9. Anh chị em ruột (ghi rõ họ tên, năm sinh, nghề nghiệp)