PHIẾU ĐĂNG KÝ TỐT NGHIỆP

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên:*

Mã sinh viên:*

2. Giới tính:*

Lớp:*

khóa:*

3. Dân tộc:*

Ngành đào tạo:*

4. Tôn giáo:*

Chuyên ngành:*

5. Ngày sinh:*

Hình thức đào tạo:*

Bằng chữ:*

Cơ sở:*

6. Nơi sinh:*

7. Nơi đăng kí hộ HKTT:*

8. Chỗ ở hiện nay:*

9. Số CMND:*

Ngày cấp: *

Nơi cấp: *

10. Đối tượng chính sách:

11. Điện thoại và Email thường xuyên sử dụng:

a. Di động:*

b. Cố định:

c. Email:*

d. Email khác:

B. THÔNG TIN GIA ĐÌNH

1. Họ và tên bố:*

Năm sinh:*

2. Nghề nghiệp:*

3. HKTT Bố:*

4. Điện thoại liên hệ:*

5. Họ và tên mẹ:*

Năm sinh:*

6. Nghề nghiệp:*

7. HKTT Mẹ:*

8. Điện thoại liên hệ:*

9. Anh chị em ruột (ghi rõ họ tên, năm sinh, nghề nghiệp)