PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG TIN TỐT NGHIỆP

(Dành cho Hệ Vừa làm vừa học, Bằng Đại học thứ, Đào tạo từ xa)

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên:*

2. Mã sinh viên:*

3. Giới tính:*

4. Lớp:*

khóa:*

5. Dân tộc:*

6. Ngành đào tạo:*

7. Tôn giáo:*

8. Chuyên ngành:*

9. Ngày sinh:*