PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG TIN TỐT NGHIỆP

(Dành cho Hệ Vừa làm vừa học, Bằng Đại học thứ, Đào tạo từ xa)

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên:*

2. Mã sinh viên:*

3. Giới tính:*

4. Lớp:*

khóa:*

5. Dân tộc:*

6. Ngành đào tạo:*

7. Tôn giáo:*

8. Chuyên ngành:*

9. Ngày sinh:*

10. Hình thức đào tạo:*

11. Bằng chữ:*

12. Cơ sở:*

13. Nơi sinh:*

14. Nơi đăng kí HKTT:*

15. Chỗ ở hiện nay:*

16. Số CMND:*

17. Ngày cấp: *

18. Nơi cấp: *

19. Điện thoại và Email thường xuyên sử dụng:

a. Di động:*

b. Cố định:

c. Email:*

d. Email khác:

B. THÔNG TIN CÔNG VIỆC

1. Nơi làm việc:*

2. Chức vụ:*

3. ĐT cơ quan:*

4. Ngày vào Đoàn: *

5. Ngày kết nạp Đảng:

6. Khen thưởng:*

7. Kỷ luật:*